รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 1357 ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) /a>

แบบคำร้องขอย้าย(doc)

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ประกาศ อ.ก.พ. กรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading