ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 1358 ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/a>

แบบคำร้องขอย้าย(doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,0968923388

X
Loading