การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 31 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว16 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่องประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว76 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เอกสารประกอบการคัดเลือก (doc)

บัญชีรายละเอียดประกอบการพิจารณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,085-7189782

X
Loading