คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน
ปี ๒๕๖๔

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๔
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม 161|98| 78|76|27|6|
กุมภาพันธ์ 308|299|
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 582|581|580|470|xx |
พฤษภาคม xx |xx |
มิถุนายน xx |xx |
กรกฎาคม xx |xx |
สิงหาคม xx |xx |
กันยายน xx |
ตุลาคม xx |xx |
พฤศจิกายน xx |xx |
ธันวาคม xx |xx |

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๓
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๒
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๑
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๐

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading