การตรวจสอบประวัติบุคคล
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง การตรวจสอบประวัติบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS

คู่มือการตรวจข้อมูลใน DPIS 2564 และแบบฟอร์มแจ้งปัญหาข้อมูล

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading