การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วิธีการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ทำใบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้ที่มาคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทำสำเนาไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด

2. ทำบันทึกการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับกรม

3. ทำแบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับกรม

4. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมภรณ์ช้างเผือก
ให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย ให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (เฉพาะกรณีที่เคยได้รับจ่าย) ทั้งนี้ หากไม่เคยได้รับการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองมาก่อน ขอให้แจ้งยืนยันเป็นหลักฐาน (แบบฟอร์มข้อ 3)
มาที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ ห้ามส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางไปรษณีย์
เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นของที่มีมูลค่า
และเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศที่พระมหากษัตริย์
ทรงพระราชทานให้จึงไม่ควรนำส่งคืนทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ใบรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่หน่วยงานรับรองว่าไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. ใบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใส่กล่อง

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793699

X
Loading