ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๐๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

กำหนดการ การประชุมฯ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793894, 02-5797519

X
Loading