ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๒๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา QR Code

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5799520

X
Loading