ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพผู้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรมส่งเสริมการเกษตร ในสังกัดส่วนกลาง)

ส่วนกลาง จำนวน ๒ ราย (กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

๑. นายพัฒน์รพี สืบขจร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนา
แม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เกศนาฏ กลิ่นทอง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ ราย (จังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจำจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

๑. นางสาวนันทนา สร้อยเสนา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. นางดวงเด่น เสธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๓. นางสาวณัฐพร เขียวสระคู ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
๔. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading