แจ้งทุกหน่วยงาน

ขอแจ้ง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการกองทุนสะสมทรัพย์เกษียณอายุ 60 ปี บริษัท AIA ที่ต้องการเวนคืนกรมธรรม์ (ปิดเล่ม) เมื่อเกษียณอายุราชการ 60 ปี ให้ติดต่อได้ที่คุณศิรนุช สะวิคามิน ตำแหน่งผู้จัดการภาคอาวุโสเมืองเกษตร โทร 08 1329 1807

- คำร้องขอเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม (บริษัท A.I.A. )
กรุณานำส่งเอกสารมาที่
คุณศิรนุช สะวิคามิน (โทร 08 1329 1807)
ผู้จัดการภาคอาวุโสเมืองเกษตร หน่วยเมืองเกษตร (1722)
เลขที่ 138 อาคารจูเวลเลอรี่ ชั้น 21 ห้อง 1233 - 1234
ถนนนเรศ เขตบางรัก แขวงสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ : เอกสารที่นำส่งประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
5. ถ้าใกล้ถึงครบสัญญาให้แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน
6. ลายเซ็นต์ให้เหมือนเดิมเมื่อครั้งตอนสมัคร
7. ส่งเอกสารก่อนถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า 15 วัน เพื่อมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

X
Loading