ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสอบภาษาต่างประเทศ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๔
รายละเอียดการจัดสอบภาษาต่างประเทศ
ปฏิทินการจัดสอบภาษาต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-5799520

X
Loading