การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
โทร.02-5799520

X
Loading