การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1489 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading