คณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่จะเกษียณอายุราชการใน ปี 2564 เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่จะเกษียณอายุราชการใน ปี 2564 เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
ณ วังสระปทุม

ดาวโหลดภาพทั้งหมด

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading