ขอให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส แจ้งความประสงค์ขอย้าย

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1655 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แบบคำร้องขอย้าย(doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,

X
Loading