p>

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 22 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว1743 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 22 ตำแหน่ง

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading