ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิในกรณีที่ยุบเลิกหน่วยงานนายทะเบียนผู้ขอ และหน่วยงานนายทะเบียนผู้เบิกในระบบ e-pension ที่สังกัดศูนย์ปฏิบัติการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๔ ลว ๙ ก.พ.๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิในกรณีที่ยุบเลิกหน่วยงานนายทะเบียนผู้ขอ และหน่วยงานนายทะเบียนผู้เบิกในระบบ e-pension ที่สังกัดศูนย์ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิในกรณีที่ยุบเลิกหน่วยงานนายทะเบียนผู้ขอ และหน่วยงานนายทะเบียนผู้เบิก

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02 579 3699

X
Loading