ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว792 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตร และเครื่องหมายเชิดดูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ขั้นตอนการพิจารณาบุคคลผู้สมควรให้มีเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน

แบบแสดงข้อมูลบุคคลผู้เสนอขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793699

X
Loading