• ด่วนที่สุด หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 2496 ลว.5 เม.ย.61 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 547 ลว.5 เม.ย.61 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 376/2561 ลว.5 เม.ย.61 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย
 • คำสั่งกรมฯ ที่ 362-363/61 มอบอำนาจให้ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืช/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร/ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช/ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ/ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร/ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียนปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
  กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

  กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  กองการเจ้าหน้าที่
  02-5793699

 • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 424 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาประเมินผลงาน
 • ภาพการสัมมนาจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (Career Path)
 • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 530 ลงวันที่ 3 เม.ย. 61 เรื่อง ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561 - 2563 ตอบแบบสำรวจของสำนักงาน ก.พ.
 • ประมวลภาพการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
 • ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 514 ลงวันที่ 29 มี.ค. 61 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร และอัตราว่างเพื่อให้จังหวัดดำเนินการย้ายภายใน)
X
Loading