• ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง ของกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๖ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื้อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บริหารระดับสูง และอำนวยการระดับสูง)
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตามกฏหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑๑ อ้ตรา
  • กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน ๙ ตำแหน่ง (๑๒ อัตรา)
  • แจ้งยุบเลิกอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม มติอ.ก.พ. กระทรวง (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๙๘ ลว ๒๔ มี.ค. ๖๖)
  • การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๘ อัตรา
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อ้ตรา
  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา มารับราชการสังกัด สนข.
X
Loading