• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 721/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้ราชการ (เกษตรอำเภอและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 21 ราย
  • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 648-9/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ (ภายในหน่วยงาน)
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 723/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 20 ราย (ย้ายระดับปฏิบัติ ประเภทวิชาการ)
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 722/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (ย้ายระดับปฏิบัติ ประเภททั่วไป)
  • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
  • ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
  • ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 636 ลว.24 พ.ค.65 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 12 ส.ค.65 โดยไม่ถือเป็นวันลา
  • ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตร
  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 293 ตำแหน่ง และที่ประกาศเพิ่มเติม จำนวน 2 ตำแหน่ง
X
Loading