• ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
  • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน
  • ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1700 ลว. 12 ธ.ค.60 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
  • วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 60
  • คำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1160/60 ลว 20 พ.ย. 60 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1095/60 ลว 20 พ.ย. 60 เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
  • ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.8 ธ.ค.60 เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
  • งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพในงวดแรก
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1198/2560 ลว. 7 ธ.ค.60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทอาวุโส จำนวน 3 ราย
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1197/2560 ลว. 7 ธ.ค.60 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ จำนวน 21 ราย
X
Loading