เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือน
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง


ราชกิจจานุเบกษา

          การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย


การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

          ปี 2558 


ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
ภาพผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (วันที่ 21 ตุลาคม 2560)
ภาพผู้เข้ารับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading