เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ

เอกสารประกอบการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
     
ราชกิจจานุเบกษา ปี 2553
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ข้าราชการ)
           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้าราชการ)
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำ)
           สายสะพาย
     ราชกิจจานุเบกษา ปี 2554
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ข้าราชการ)
           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้าราชการ)
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำ)
           สายสะพาย
     ราชกิจจานุเบกษา ปี 2555
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ข้าราชการ)
           เหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้าราชการ)
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำ)
           สายสะพาย
      แบบฟอร์มการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
      รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          สสข.ที่ 1 จ.ชัยนาท
          สสข.ที่ 2 จ.ราชบุรี
          สสข.ที่ 3 จ.ระยอง
          สสข.ที่ 4 จ.ขอนแก่น
          สสข.ที่ 5 จ.สงขลา
          สสข.ที่ 6 จ.เชียงใหม่
 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - สำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องแบบข้าราชการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน
ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง


ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2557 
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2557

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading