เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564 
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
     - หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
     - แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ

     - ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ


ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา 

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี 2564
ภาพผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 (วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading