เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
     - การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
     - หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ การถวายบังคม และการหมอบกราบ

     - ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ


ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย 
ราชกิจจานุเบกษา (หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ปี 2561 และปี 2562 ยังไม่มีประกาศราชกิจจา จึงไม่สามารถประดับได้)

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

   - จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2560 


ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
ภาพผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 (วันที่ 24 มีนาคม 2561)

ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
ภาพผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 (วันที่ 21 ตุลาคม 2560)
ภาพผู้เข้ารับเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558

ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading