เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง


ราชกิจจานุเบกษา 

จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2557 
ประมวลภาพผู้เข้าเฝ้ารับประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี 2557

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading