คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง
กฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 และโครงสร้างภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1433 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 และโครงสร้างภายใน
(เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์)


หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1434 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 และโครงสร้างภายใน
(เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)


คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 955/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งต้้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 จำนวน 9,532 ราย

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 956/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดอัตราตำแหน่งข้าราชการและให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 223 ราย


การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ - ๙ (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1292 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 56 เรื่อง จัดตั้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 - 9
(คำสั่งกรม ที่ ๑๐๐๖-๑๐๐๗/๒๕๕๖ ลว ๙ ธ.ค. ๕๖)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 957/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 - 9 จำนวน 49 ราย (ยกเลิก)


คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 353/2559 ลว 31 มี.ค. 59 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

X
Loading