ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ - ๙

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ - ๙

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกลับต้นสังกัดเดิม

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กลับต้นสังกัดเดิม

การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๔๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๘๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๗๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

 


หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1292 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 56 เรื่อง จัดตั้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 - 9
(คำสั่งกรม ที่ ๑๐๐๖-๑๐๐๗/๒๕๕๖ ลว ๙ ธ.ค. ๕๖)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 957/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 - 9 จำนวน 49 ราย (ยกเลิก)


กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5799520 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5793690
X
Loading