ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ - ๙

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ - ๙

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกลับต้นสังกัดเดิม

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กลับต้นสังกัดเดิม

 
การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๔๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

 
การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๘๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๗๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง
และแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ

   
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5799520 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5793690  
X
Loading