เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
กรมส่งเสริมการเกษตร (ใหม่)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 862 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง เส้นทางก้าวหน้า
ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร(ใหม่) 15 พ.ค. 61 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)

เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (ใหม่) 15 พ.ค. 61 (ตำแหน่งประเภททั่วไป)

เงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร(ตำแหน่งประเภทวิชาการ)


เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมส่งเสริมการเกษตร (เดิม)

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-9409520
X
Loading