เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.

ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกการเข้าสู่ตำแหน่งอำนวยการ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
กรมส่งเสริมการเกษตร

     ที่ กษ 1002/ว 133 ลงวันที่ 21 เม.ย. 57 ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกครั้งที่ 1 
     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ปรับปรุงเกณฑ์ตามมติอกพกรม 1-2557

     สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
     กองการเจ้าหน้าที่  สำนักพัฒนาเกษตรกร
     กองคลัง  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
     กองแผนงาน  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
     กองพัฒนาพื้นที่เฉพาะ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
     กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร  เกษตรจังหวัดอำนวยการต้น
     ศูนย์สารสนเทศ  เกษตรจังหวัดอำนวยการสูง
 

 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การกำหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต/เกษตรจังหวัด


เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (CAREER PATH)

 เลขานุการกรม  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
X
Loading