ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒


แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


หรือ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520
X
Loading