การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๓๒๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามว ๒๒ ปี ๒๕๔๐     

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading