เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามมติ อ.ก.พ. กรม ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (29 พ.ย. 62)

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งประเภทวิชาการ (มติ อ.ก.พ. กรม 19 พ.ย. 62)

เงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตามมติ อ.ก.พ. 19 พฤศจิกายน 2562

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๖๔๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีตำแหน่งจำแนกตามสายงานของส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-9409520

X
Loading