เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามมติ อ.ก.พ. กรม ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕


เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-9409520
X
Loading