การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๘๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว ๖๓๗๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

      - ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

       - แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตาม ว ๒๒ ปี ๒๕๔๐ ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
    

       - บัญชีรายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
    

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 02-5793690

X
Loading