ขอความร่วมมือให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๙๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือ
ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร. 02-5799520

X
Loading