รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 874 ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 141 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มส่งข้อมูล

เอกสารประกอบการคัดเลือก (PDF)

เอกสารประกอบการคัดเลือก (DOC)

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก

บัญชีตำแหน่งเปิดรับสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ประกาศ อ.ก.พ. กรม ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563 (ฉบับแก้ไข)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690, 085-7189782

X
Loading