รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 8 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว 975 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 8 ตำแหน่ง

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,

X
Loading