รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)จำนวน 3 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว17 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 3 ตำแหน่ง

แบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (doc)

ประกาศ อ.ก.พ.กรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางศิริวรรณ โนนดงกลาง
02-5793690,

X
Loading