การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรับรู้ของการประเมิน ITA

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ IIT และแบบสำรวจ EIT ปี 2565

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร)

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (สำหรับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาติดต่อหรือรับบริการจากกรมส่งเสริมการเกษตร)

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparaency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ สอบถามได้ที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
โทร 0-2940-6056 หรือ 081-912-5407

X
Loading