ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๕๒ ลว ๙ มี.ค. ๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
๑. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระดับเชี่ยวชาญและอำนวยการสูง)


๒. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)


๓. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๔ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)


๔. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น - ประเภทวิชาการระดับชำนาญงาน)


๕. บัญชีแนบท้ายข้าราชการเกษียณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑๒ ราย

๖. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ/เงินคืน กบข.

๗. ข้อควรทราบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๑. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ

๒. บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ราย

๓. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จปกติ/เงินคืน กสจ.

๔. ข้อควรทราบสำหรับลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading