รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 309 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว256 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ขอยกเลิกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปตำแหน่งที่ขอคัดเลือก

ประกาศ อ.ก.พ.กรม

บทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง

เอกสารประกอบการคัดเลือก (pdf)

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก

ติดต่อเจ้าหน้าที่
นางสาวนวรัตน์ กวินพิศุทธิ์
02-5793690,0857189782

X
Loading