คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน
ปี ๒๕๖๕

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ปี ๒๕๖๕
เดือน เลขที่คำสั่ง
มกราคม xx |xx
กุมภาพันธ์ xx |xx
มีนาคม xx | xx |
เมษายน 556 |xx
พฤษภาคม 630 |xx
มิถุนายน 799 |851 |892 |896 |941 |
กรกฎาคม 996 |xx |
สิงหาคม xx |xx
กันยายน xx |xx |
ตุลาคม xx |xx
พฤศจิกายน xx |xx
ธันวาคม xx |xx

- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๔
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๓
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๒
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๑
- คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน ปี ๒๕๖๐

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading