ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๔๔ ลว ๒๑ มี.ค. ๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
๑. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระดับอำนวยการสูง)


๒. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

    บัญชีแนบท้ายข้าราชการเกษียณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๓ ราย

๓. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ/เงินคืน กบข.

๔. ข้อควรทราบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๑. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว. ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
    บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘ ราย

๒. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จปกติ/เงินคืน กสจ.

๓. ข้อควรทราบสำหรับลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading