ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว543 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล (Word)

X
Loading