รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 293 ตำแหน่ง และที่เพิ่มเติม จำนวน 2 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว634 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ตำแหน่ง

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว603 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล (Word)

ส่งรายละเอียดตำแหน่งที่ขอชี้ตัว

X
Loading