• สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  • การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565
  • หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 450 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ
  • ด่วนที่สุด การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๖๔
  • การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนเกษียณอายุราชการ
  • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 429 ลว.5 เม.ย.65 ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564
  • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 421 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (รอบสำรวจ 2/2564)
  • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
  • ด่วนที่สุด การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
X
Loading