• การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
 • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 721/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เลื่อนข้ราชการ (เกษตรอำเภอและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) จำนวน 21 ราย
 • หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 648-9/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ (ภายในหน่วยงาน)
 • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 723/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 20 ราย (ย้ายระดับปฏิบัติ ประเภทวิชาการ)
 • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 722/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (ย้ายระดับปฏิบัติ ประเภททั่วไป)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
 • ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
 • ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 636 ลว.24 พ.ค.65 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ 12 ส.ค.65 โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตร

  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ประจำปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตร

  ประมวลภาพผู้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรมส่งเสริมการเกษตร ในสังกัดส่วนกลาง)

  ส่วนกลาง จำนวน ๒ ราย (กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนกลางเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

  ๑. นางอาภาพร ช่างถม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
  ๒. นางสาวณัตฐา พลเสน ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

  ส่วนภูมิภาค จำนวน ๕ ราย (จังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ
  และลูกจ้างประจำจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด และเสนอรายชื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา)

  ๑. นางสาวคณางค์ สมผล ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
  ๒. นายคณิสร ศรีทองอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  ๓. นายไชยพงค์ ทะนันชัย ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) สำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๔. นายโกสินทร์ สุนทรโสภา ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ๕. นางสาวจันทร์ทิวา อินตา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
  เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

  กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  กองการเจ้าหน้าที่
  โทร. 02-5793699

X
Loading