• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เพื่อปฏิบัติราชการที่สถาบันชีววัตถุ จำนวน ๑ อัตรา
  • ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลในแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
  • กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการ สังกัด ขร. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา
  • กรมเจรจา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๗ อัตรา
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 628/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (แต่งตั้งเกษตรจังหวัด (อำนวยการระดับต้น) จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสมุทรสาคร)
  • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  • สำนักงาน ป.ป.ช. ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑๑ อัตรา
  • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 274/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (แต่งตั้งเกษตรจังหวัดราชบุรี)
  • การบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
  • คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 593/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แต่งตั้งเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่ม ระดับชำนาญการ) จำนวน 15 ราย
X
Loading