• เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
  การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ 2556 ออก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
   

       ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
  ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เพิ่มเติม จำนวน 34 ราย

  (โควตากระทรวงฯ)
   

       ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิก และปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
  ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เฉพาะราย

   
      ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
  ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
   (โควตากรมฯ)

       หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 1052 เรื่อง ประกาศรายชือข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ
  ตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

     
     
     


  มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) 
   
  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. แจ้งเวียนเรื่องมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/430 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  กรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอแผนดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานฯ ให้ คปร. พิจารณา  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/20 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  คณะกรรมการฯ กำหนดแผนปฏิบัติการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมส่งเสริมการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
  • แนวทางในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • กฎกระทรวงกำหนดโรคเรื้อรัง พ.ศ. 2549 1[๑] และโรคร้ายแรง 41 โรค  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แบบฟอร์มสำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
     - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๕๕(ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    - แบบหนังสือรับรองการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.
      ๒๕๕๕ (ออกจาก ราชการ   วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) และ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  - แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • กรอบจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แนวทางในการพิจารณาจัดลำดับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (ตัวอย่าง)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และตัวอย่าง  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     หรือหากมีปัญหาการใช้งาน(font) ให้คลิกที่นี่   
  • ฐาน (ค่ากลาง) คำนวณเงินเดือน  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    

      หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1002/ว 927 ลว 2 ส.ค. 54 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก
  จากราชการตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ. 2555

          อ่านรายละเอียด
      ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรังปรุงอัตรา กำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 54) เพิ่มเติม
          อ่านรายละเอียด
      ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตาม มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 54) เฉพาะราย อ่านรายละเอียด
      ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้ รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 54) เฉพาะราย
         
  อ่านรายละเอียด
      แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ ให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554) อ่านรายละเอียด
      คำสั่งกรมฯ ที่ 930/2554 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของกรมส่งเสริม การเกษตร (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ต.ค. 54) เพิ่มเติม
          อ่านรายละเอียด
      ประกาศกรมฯ เรื่อง ยกเลิกและปรับเปลี่ยนรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตาม มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 55 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 54) เฉพาะราย อ่านรายละเอียด 

 • เกษียณอายุราชการประจำปี
 • X
  Loading