• ลูกจ้างประจำ
  • ข้าราชการผู้รับบำเหน็จ/บำนาญ
  • ข้าราชการพลเรือน
  • แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • พนักงานราชการ
  • ข้าราชการพลเรือน
  • กรณีผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (มาตรา 65)
  • กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (มาตรา 63 วรรคสี่)
  • กรณีผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆ (มาตรา 63 วรรคสี่)
  • กรณีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร (มาตรา 63 วรรคสี่)
X
Loading