การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น/
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
        การประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793699
X
Loading