การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/ผลการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๔

     การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น      ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๓

     การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น      ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๒

     การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น      ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ประจำปี ๒๕๖๑

     การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น      ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗

การคัดเลือกและผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793699

X
Loading