สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

สวัสดิการ

ชมรม ช.ส.อ.

กองทุนเกษียณอายุราชการ

คำร้องขอเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม (บริษัท A.I.A. ) (- ส่งเอกสารมาที่ คุณปิยะอนงค์ จินตกานนท์
โทร 085-1221324 หน่วยเมืองเกษตร(1722) 138 อาคารจูเวลเลอรี่ ชั้น21 ห้อง 1234, ถนน นเรศ ข.​บางรัก กทม 12500
- เอกสารแนบสำเนาบัตรปชช หน้าสมุดบัญชี ใบเปลี่ยนชื่อ ทุกอย่างรับรองสำเนาถูกต้อง ต้นฉบับรีบ อีเอมเอส ด่วน)

โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร

ไทยประกันชีวิต

ติดต่อผู้ประสานงาน คุณนันทินี คำจร โทร. 02-940-6039 (มือถือ) 081-3120473

โครงการสินเชื่อ/เงินกู้

  สินเชื่อธนาคาร
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
   
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารกรุงไทย
   
  สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

ใบสมัครสมาชิกชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
หนังสือ ช.ส.อ. ที่ 1/2561 ขอปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

 
 
สอบถามเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) คุณพนูน วานุนาม โทร. 080 -2036114    
สอบถามโครงการสินเชื่อ งานสวัสดิการ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ โทร. 02-9406039, 02-579-0128    
X
Loading