สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

สวัสดิการ

ชมรม ช.ส.อ.

คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


กองทุนเกษียณอายุราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 643 ลว 26 พ.ค. 54 เรื่อง
การลาออกจากกองทุนสะสมทรัพย์เกษียณอายุ 60 ปี (บริษัท A.I.A.)

เอกสารลาออกกองทุนสะสมทรัยพ์เกษียณอายุ 60 ปี (บริษัท A.I.A. )


โครงการจำหน่ายอาวุธปืน

โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
    - รายละเอียดราคาอาวุธปืน

การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 2
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการประกันหมู่สวัสดิการ

โครงการประกันหมู่สวัสดิการ
โครงการประกันหมู่สวัสดิการปี 2558 และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันหมู่สวัสดิการ ปี 2557 - 2558


โครงการสินเชื่อ/เงินกู้

โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ลิส เพื่อสมาชิก
โครงการประกันรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  สินเชื่อธนาคาร
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของบุคลากรที่ใช้สินเชื่อตามข้อตกลง (12/03/62) 

ธนาคารออมสินขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ

   
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารกรุงไทย
   
  สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้สิทธิการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรวจสอบสิทธิรหัสสวัสดิการ
รายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย การต่ออายุสัญญากรมธรรม
คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

ใบสมัครสมาชิกชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
หนังสือ ช.ส.อ. ที่ 1/2561 ขอปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

สารชมรม
ช.ส.อ.
ประจำปี ๒๕๖๒

เมษายน

ประจำปี ๒๕๖๑

ตุลาคม
กันยายน
สิงหาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม

ประจำปี ๒๕๖๐

ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร. 02-9406039, 02-579-0128
   
X
Loading