สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

สวัสดิการ

ชมรม ช.ส.อ.

กองทุนเกษียณอายุราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 643 ลว 26 พ.ค. 54 เรื่อง
การลาออกจากกองทุนสะสมทรัพย์เกษียณอายุ 60 ปี (บริษัท A.I.A.)

เอกสารลาออกกองทุนสะสมทรัยพ์เกษียณอายุ 60 ปี (บริษัท A.I.A. )
คำร้องขอเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม (บริษัท A.I.A. ) (- ส่งเอกสารมาที่ ศิรนุช สะวิคามิน โทร 081-3291807 หน่วยเมืองเกษตร(1722) 138 อาคารจูเวลเลอรี่ ชั้น21 ห้อง 1234, ถนน นเรศ ข.​บางรัก กทม 12500
- เอกสารแนบสำเนาบัตรปชช หน้าสมุดบัญชี ใบเปลี่ยนชื่อ ทุกอย่างรับรองสำเนาถูกต้อง ต้นฉบับรีบ อีเอมเอส ด่วน)


โครงการจำหน่ายอาวุธปืน

โครงการจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
    - รายละเอียดราคาอาวุธปืน

การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 2
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการประกันหมู่สวัสดิการ

โครงการประกันหมู่สวัสดิการ
โครงการประกันหมู่สวัสดิการปี 2558 และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกันหมู่สวัสดิการ ปี 2557 - 2558


โครงการสินเชื่อ/เงินกู้

โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ลิส เพื่อสมาชิก
โครงการประกันรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  สินเชื่อธนาคาร
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
มาตรการพักชำระหนี้ช่วยลูกค้าในพื้นที่ สีแดง ๒๘ จังหวัด 
แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน ๓ เดือนในช่วงสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) (โทร. 022998000 ต่อ 155334)
   
  สินเชื่อสวัสดิการธนาคารกรุงไทย
ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของรัฐ ตามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร
กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย(ติดต่อสอบถามคุณสมประสงค์/ชฎาพร 02-208-8506,8531)
 
   
  สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้สิทธิการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรวจสอบสิทธิรหัสสวัสดิการ
รายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย การต่ออายุสัญญากรมธรรม
คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

ใบสมัครสมาชิกชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
หนังสือ ช.ส.อ. ที่ 1/2561 ขอปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส

สารชมรม
ช.ส.อ.
ประจำปี ๒๕๖๒

เมษายน

ประจำปี ๒๕๖๑

ตุลาคม
กันยายน
สิงหาคม
เมษายน
มีนาคม
กุมภาพันธ์
มกราคม

ประจำปี ๒๕๖๐

ธันวาคม
พฤศจิกายน
ตุลาคม
สิงหาคม
กรกฎาคม
มิถุนายน
พฤษภาคม
เมษายน
มีนาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) คุณพนูน วานุนาม โทร. 080 -2036114    
สอบถามโครงการสินเชื่อ งานสวัสดิการ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ โทร. 02-9406039, 02-579-0128    
X
Loading