การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการและการจัดบริการอื่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร

1. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 542 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการและการจัดบริการอื่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร

2. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 882/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการเกษตร

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

4. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554

5. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

7. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558

8. กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือกาจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555

9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ 0202/ว 956 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793690

X
Loading